likti

likti
lìkti, liẽka (liẽkti, liẽkta K, liẽksta Aps, Zt, Švnč, liẽkčia Brsl, liñka J.Jabl, liẽnka Rod, Rmš, liẽksna, liẽkma Žrm, Dv, liẽksma, liẽkna Šlčn), lìko (liẽko) I. intr. 1. būti ir toliau toje pačioje vietoje, niekur neiti, nevykti: Vienai viena likaũ namie, visi išėjo J. Visos eina jaunimėlin, tik aš viena lienkù (d.) Vlk. Tu liẽk (lik) namie Ad. Liẽkdavau vienas Aps. Liekti mano brolelis – apgins tave mergužėlę KrvD49. Išleidė lig paskutinio vaiko, nė vieno neblìko Klk. Vidurdienį mieste neliko ir gyvos dvasios sp. Senesni liẽnka namie Ndz. Neliẽnka (nesitraukia) niekur nog žmogaus šitas baronas Šč. Neliekta nė senių numie par darbėlaikį Šts. | refl.: Brolytėl, meldžiamas lìkis namie – pražūsi Jrk89. Nežinia, ar jie kelsis, ar lìksis Vlkv.atėjus, atvykus būti, apsistoti vietoje, nebeiti kitur: Veronika liko nakvoti pas draugę J.Dov. Tamsta dabar turi likti pietų J.Jabl. Egle, jūs nuo šiolei liksite pas mus S.Nėr. Čia liẽksta svečiai Švnč.
liktinaĩ adv. K visam laikui, nebegrįžtant atgal: Ėjo … a nesugrįžtinai, net liktinai BPI256. Aš vis daugiaus geidžiu, kad prie jo liktinai būčiau Ns1844,1. | refl.: Teta vis sakė: „lìkis, lìkis“, bet aš nesilikau Skr. Teikis su manimi liktis VoK53.būti priverstam neišeiti iš kur, būti užlaikytam kur: Liko (paklydo, pasimetė) raiste – raganos ir suėdė (ps.) Trgn. Jis tankiai liẽnka po pamokų Pc. | Jau lìksiu tam pačiam skyriuj (nebūsiu perkeltas į aukštesnį skyrių) Klvr. Vienas sūnus liko pirmojoj karėj (negrįžo iš karo, žuvo) .
2. būti likučiui, daliai, laisvam, nereikalingam, nesuvartotam kiekiui ko nors: Neblìko nė aigaros (nė biškio), sukirpau visą audeklą J. A tau dar liekta koks biškis bulbių nu sėklos? Pkl. Man nieko neliẽnka šieno Mrp. Tus raudoniukus obuolius pjaustykim, kol spėjam, o kas lìks, teliẽktie Erž. Kiek liẽkna pieno, tai veliai šuniui atduodu Arm. Mažai sau liẽkti Drsk. Kulia javus, veža javus – [vis] meta an žemės, tę jau liẽkti tik keliolika grūdų pėde Mtl. Geros audėjos liko skieto, liko nyčių ir drikos (juok. apie prastą audėją) Šts. Priėjęs prie gulinčio be sąmonės raganos mylimo, jis išsitraukė kardą, atėmė jam likusį gyvybės ženklą J.Balč. Tegu pakentėsiu, o jo neprašysiu – kiek beliẽkta gyventi… Rs. Neturiu liekamo laiko Plng. Turi liekamą kapeiką ir dėk į kasą . Vis tų liektamų̃ (laisvų pinigų) nėra, tai ir neįsitaisiau geresnių padargų Brs. Net po maksimalaus iškvėpimo plaučiuose lieka apie 1000–1500 ml oro. Tas oro tūris vadinamas liekamuoju oru . ^ Visi gavote savo dalį, o kas liko – tai Miko Jnš.
liekamaĩ adv., liekiamaĩ su likučiu, daugiau, negu reikia: Ne kiek reikia, dar liekamaĩ yra žirnių J. Grūdų turim liektamai Dr.
liktinaĩ adv. tiek, kad dar liktų dalis: Aš noriu, kad būtum liktinaĩ duonos J. Užteks šieno šiai dienai trūktinai, ne liktinaĩ J. Liktinaĩ ans tura medžių Als. Nedavė liktinai, bet trūktinai Šts. | refl.: Surinko tad ir pripylė dvylika regzčių lustų nuog penketo duonos miežienės, kurie likos valgiusiemus DP123. Ant galo kas liektis SD166.
3. išsilaikyti, išsisaugoti gyvam, nenukentėjusiam, nežūti, nedingti, būti, egzistuoti, gyvuoti toliau: Dabar jai vienas sūnus beliko J.Jabl. Seniau vienas sūnus liẽnka ir praturi (išlaiko) tėvą Rdš. Dar du trys draugai krito, ir likusieji pasiekė viršūnę J.Bil. Parejo iš karo likęs, bet be rankų Šts. Jei liksiù šito karo, tai tapsiu daktaru Lp. Kas beliks, tims gerai paliks po karo Šts. Teip susirgo, jog tarės nebliksiąs S.Dauk. Pamatysim, kas lìksim Brš. Negersiu tų vaistų – vis tiek nebliektu, mirsiu Lnk. Vienam lìkt, kitam mirt Lp. Pasogas nuplinka, o žmona linka Vrn. Liksiu – neliksiu, bet kibsiu VP27. Visa prapuolę, tik ant lauko pliko kelios pušelės apykreivės liko A.Baran. Visų turtų išnykta, ė tiktai bandelės, kurią buvo davęs ubagui, telikta BM40. Šitose sutrikusiose užguitos moters akyse nebuvo likę ir ženklo ano skaidrumo . Nė kojoms auto nebliko po gaisro Lnk. Kuokštas plaukų ant galvos beliko J. Vagis vagia, tai nors sienos lieka, o kai ugnis pereina – nieko Trgn. Nuog ugnies maža kas liẽksta Vrnv. Rodės kryžokams, pilė neliksianti nu jų nago S.Dauk. | refl.: Keturi buvom, keturi užaugom, visi išmirė – viena likausi Skr. Žmogus žyd kaip žolelė ir nukrinta, gaišta kaip šešėlis ir nesiliek brš. Jei grūdas kviečio, impuolęs žemėn, nenumirs, jis patis liektis DP486. Tada likęsis pabėgs BB1Moz32,8. 4. būti nepaimtam, neišneštam, nepašalintam iš kur: Daug grūdų lienka in lauko – sausi rugiai Vrnv. Tep norėjau atnešt obuolių! Pasidėjau ant spintos – imta ir lìkta (pamiršau paimti) Mrj. Pirškit pirškit, jūs seselės, mane neužmirškit, kurs jums peršams nebetiko, koks bernelis bene liko – eičiau ir už pliko JV247. Šaukštas viens liks (nenuimtas nuo stalo pavalgius), tai svečias bus Prn. Kad vilnose neliktų muilo, plaunama per kelis drungnus vandenis . Pirmutiniai miltai menkesni: juosna liẽnka lukštas ir dulkė Rdš. Blogas artojas, jei pervogės liẽksma Rod. Kai yra liekamųjų reiškinių sąnariuose (keli mėnesiai po persirgto reumato), labai efektyvios sieros vandenilio vonios . | refl.: Buvo lìkęsi devyniasdešimt šovinių Vlkv. 5. su neiginiu, impers. nebebūti, dingti, išnykti: Atrodė, kad Mikės visai nebeliko mokykloje P.Cvir. Rugiuos neliko piktžolių šaknų . Džiaugės visi, sodžiuje neblikus arielkos nei raugo Sz. Abejonių jokių neliko . Nebliko nė girdėti aplei karnolio (kanalo) kasimą Dr. Valiunė vieną dieną pasirodė ir neblìko Gršl. Dvi dieni pabuvo, ir vėl anos neblìko Mžk. Čia buvau pasidėjęs kepurę, ir nebliko Tl. Mokėjau pasakų, bet nebliko Šts. 6. būti laisvam, neužimtam, nereikalingam: Neliekta nė vaikų nu darbo šieno laiko dienoms (visi dirba, užsiėmę) Šts. Tujaus pri durių, kur buvo vieta liekanti, parodė, idant tą užimčiau . 7. būti ir toliau tokiam pačiam, toje pačioje būklėje: Mėšlai vakar liko nekapstyti J.Jabl(Žem). Škač! juk tu nelìksi nekorusys! J. Moteriškė lyg be žado liko bestovinti aslos viduryje P.Cvir. Broliai niekaip neįkalbėjo, ir jis liko nėjęs MPs. Svarbiausia liko dar nepasakyta . Kam šis mūras buvo reikalingas, kas ant jo buvo laikoma, lieka neaišku . Pareikalaukit ir jūs kopūstų, nes taip ir liksit iki vakaro nevalgę . Tik pavadinimai liẽks lietuviški Žrm. Jonai, tėvas nukrito nu stogo. – Ar sveikas liko? – Sveikas tai sveikas, ale nebgyvas Klp. Įgėręs nė koks žmogus nebliekta Plng. Kai imsiu abiem duot (mušti), nelìksi [nemuštas] nė tu Skr. ^ Tą puodynę paplauk, paskui lìks pasiliks Jrb. Ką ji beatiduos! Lìko paliko Skr. | refl.: Koksai jisai šiandie, tokiu ir lìksis Vlkv. Ans meldė, kad karalius liktuos dar karalium MPs. Patys yra ir liektis visados piktąja kaimene DP88. Sakė: „Kentėk, kap bus – tep“, tai tep ir lìkos (nedarė operacijos) Pkn. 8. patekti į kokią būklę: Ir liko luošas visą gyvenimą . Sūnus liko našlaitis MPs. Kai aš našlė likaũ, daugiau ėjau į jaunimus Skr. Nagi tylėjau, tai dabar durnium likaũ Skdt. Nuog tėvo likaũ pusantrų metų Šlčn. Kai paukštelis (pirštelis, lapelis) viens likau B. Viena likaũ kap kelmas Dv. Likau kap kluonas be rugių Kb. Lietuvos darbo žmonės neliko nuošalyje nuo šios kovos (sov.) sp. Sužinojęs tai, Ali Baba nenorėjo likti skolingas pirkliui už jo gerumą J.Balč. Maža likau nuo močiutės, nėr kam pamokytie LB100. Likau pati septinta (pati našlė ir 6 vaikai) Plv. | Jis liko be skatiko J.Balč. Petras liẽka kiaurą metą be duonos Sr. Ir liẽnka be vyro, be nieko Ktv. Ma[no] žmogus vis liẽksma be darbo Rod. Jau jis liẽkti visai be sylos Lp. Vaikas lìko ant svetimų rankų Alk | prk. Juzis niekam neliks skolingas (atsikirs): tu jam žodį, jis tau tris Jnš.| refl.: Aš turėjau liktis visiškoje tamsoje . 9. pasidaryti, tapti kuo, kokiam: Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti A.Baran. Daugiau žinok, mažiau kalbėk, nes greitai senas liksi KrvP. Šunes prėdė (priėdė) tų miltų ir girti lìko (ps.) Lz. Kailis lìko panašus į veršelį Al. Vienu metu jis liko baisiai turtingas J.Balč. Kur dabar eisiu? – tarė sau, laisvas likęs LzP. Karaliui atsigulus, iltė toj įlindo į ausį, ir karalius liko negyvas MPs. Sukūdau, kaip silkė likaũ Trgn. In piemenį pristok – pats liksì piemuo Ds. Nuo to laiko liko Zosei Jonas tėvu, broliu, globėju Žem. Neprausk veido jaučiui geriant, – melagiu liksi Sn. Dabar Advikė jau Adve liko I.Simon. Vyteniui mirus, didžiuoju kunigaikščiu liko jo brolis Gediminas . Daug nemislyk – liks galva kaip arklio (didelė) Ds. Laukai geri dirvonais liẽnka Ppr. Iš tų bulbienojų tik košė būt lìkus (būtų supuvę) Gg. | refl.: Kieno priešininku likties LL98.impers. apie būseną: Linksmiau širdžiai liko Db. Man lìko be skaros šalta Ds. O kai, dienai besibaigiant, prabilo patrankos, visiems liko aišku, kad tai sukilimas .virsti kuo: Jaunikaitis puolė ant žemės ir liko vilku MPs. | refl.: Stokit, sūneliai, stipriais medeliais, aš, jūs mamelė, liksiuos eglele MitII147. 10. (su bendratimi) tekti, reikėti, būti priverstam aplinkybių ką daryti, atlikti, veikti: Tau, žinoma, ropės beliks graužti J.Jabl. Keleivi, tau žemėj klajoti teliekti S.Nėr. Visa išnešė, išgnobė, ir man kas belieka daryt? Ds. Karaliui nieko nebeliko daugiau daryti, tik grįžti namo J.Balč. Čia nedaug kas beliekti mums pažymėti J.Jabl. Bulbos liẽnka kast Mrp. Kiaulę belìko ant turgaus gyvą pirkti (nebebuvo kitos išeities) Rs. | refl.: Vyručiai, mums viena liektisi – pasiduoti Romanui V.Piet. 11. neįvykti (norui, ketinimui ką daryti, kur vykti): Mano vakarėlis teip ir liks: koją sopa, tai ko aš te eisiu Trgn. Gal mūs turgus liks, kai šit' lyja Trgn. 12. nesuskubti eiti lygiai su kitais, atsidurti užpakalyje kitų: Visada jis liẽksna paskiausia . Vaikas pavargo eidamas su dideliais, ėmė lìkt Ėr. | refl.: Atsiskyrėlis veikiau pavargo kaip lokys, ir ėmė nuo jo liktis J.Jabl. Veizėk, Onikė nu mūsų liẽktas liẽktas – nora viena būti Krš. Žingsniavo jis greitai, ir karvė nesiliko, ir netrukus jis prisivijo žmogų su avim . 13. nespėti dirbti su kitais, atsilikti: Aš niekur nelikaũ su darbu Str. Aš nuo nė vieno vyro neliekù Str. I refl.: Abidi auga, viena nuo kitos nesiliẽka Jrb. 14. vėluoti (apie laikrodį): Ar skuba, ar liẽka? Plš. 15. refl. įvykti, tiktis: Likos, jog Milciadžio, ne jo sandraugų, tarimas daugesniai valijo S.Dauk. 16. pasieiti, apsivaisinti (apie kumeles): Tavo bėroji turbūt nelìkusi, kad vis dar tokia plona Brt. Šiemet abidvi vedžiau – blesę ir juodąją, o nė viena nelìko Jrb. Tik vieną kartą leidau kumelę eržilu, ir lìko Brt. II. tr. 1. vykstant kur, neimti su savimi: Jokit, brolužėliai, vienu kelužėliu, nelikit nė jauniausio JV260. Lieku palieku savo sesutę [pas anytą] Prng. Oi žirgeli juodbėrėli, kur palikai brolelį? – Aš jo nelikau, jis pats pasliko I146. Piemenimus liepė, kad ieškotų viešpatį, bandas likę SGI53. Eina vargšas, garbavodamas savo pripuolimą, samdyt arklį, likdamas vietoj stovintį vežimą .neleisti išvykti, priversti būti vietoje: Ar leisime jį į mokslą, ar liksime namie? V.Piet. 2. atsiskirti nuo ko, mesti ką: Pati da jauna – ana lìks tą vyrą Prk.mesti savo buvimo vietą: Liekmi svietą KN228. Jį vertė didė meilė jo likt dangų ir šen nusileisti brš. 3. daryti, kad kas atsirastų ar būtų, pačiam pasišalinus: Tokie žmonės nemėgsta likti pėdų paskui save J.Balč. Mirė 1825 metūse, nelikdamas po savo pėdų nė gailesio, nė minavonės M.Valanč. Nusiaubę plačiai platesniai, tolie tolesniai jų kraštų sritis, belikdamys po savęs akminį ir [v]andenį S.Dauk. 4. 419 atsiskiriant, vykstant kur, duoti, dovanoti, skirti kam ką: Jei būtų mumus … rašto nelikę, ar nereiktų sakiot tradicijos? DP588. Gyvastį savo liekmi už avis NTJn10,15. Lieku tau savo kelius, Dieve padėk! Žem. 5. neimti, neliesti, laikyti ką kur, leisti būti vietoje: Mergos, rinkit geriau rugius, nelikit tiek daug draikų! Šmk. Didžius rinko, mažus liko LTR(Srd). Aš grybų nepažįstu, bet jei baravykų rasčiau, nelikčiau Skr. 6. laikyti, atidėti, skirti, duoti kam ko dalį, kokį kiekį: Išgerki stiklelį visą į dugną, neliki sveteliams savo lašelio JD1066. Juliui sriubos nelikaũ – pavalgys pieno Skr. Reik paršeliams [bulbių] duoti, reik parduoti likti Slnt. Daug davė, bet daugesniai dar sau liko S.Dauk. 7. laikyti gyvą, auginti: Visus kačiukus liksmà Kp. Šiemet sausa vasara, šienų maža – avių nelìksiu Skr. Kas metai veislei liekù po du teliu Sv. Jeigu graži telyčiukė, reikia lìkti Rm. Iškapok rūteles, iškapok mėteles, tik lik vienas baltas lelijėles JD1255.nenaikinti: O kam centrus (dvarų) lìko?! Reikėjo žmonėms išdalyt Skr. 8. refl. tr. pasidėti laikymui, tolesniam laikui: Kažin, ar jau galima riešutus lìktis? Skr. 9. leisti kam būti kokioje būklėje: Šalin dėk kardą, lik mus gyvus! brš. Vaikai, duris nelìkit atdaras Šl. Pasakysiu, kad tų kelmų nelìktų tokių ilgų Skr. 10. užeiti į priekį, aplenkti ką lėčiau darantį: Aš tave likaũ ir palikau už šimto mylelių Lp. 11. vykdyti, daryti: Eina prievolių likt Srd. Kas prieita lìkti, reik lìkti Krt. Munasis sūnus talkas liekta, nestova numie Bržr. Aš savo darbą linkù, o tu ar atlikai savo pavynastį? J. Už stubutę mano žmogus lìkdavo ponui dienas Skr. Ka būt nuotrauka, būt šiądie viskas lìkę (kalbama apie paso gavimą) Brb. 12. refl. ruoštis: Lai eit lìkties numien Krg. 13. (plg. la. likt) dėti ką kur: O kur tu liksi tas adatėles? Kam tu duosi tas adatėles? RD92. III. tr. 1. BPI97 iš anksto nustatyti, numatyti, skirti, lemti: Likta yra žmogui vieną kartą mirti ST201. Taip jau likta ir taip turi būti LzP. Toks mano tikslas, taip man likta I.Simon. Tai Dievo leista, liktà, lemta KII152. Mudum likta poroje būti Vaižg. Nedūsauk, tebėr liktasis Sln. Jeigu būsi Dievo likta, rasi mano būsi JV184. 2. įsteigti, įvesti; įsakyti: Vis, ką … likęs yra, tatai ne juokas yra BPI130. Nesang tas stonas yra paties … liktas SE30. Pririša [jį] liktumpiump daiktump MT46.
◊ ant rugiẽnių šiaudų̃ lìkti neištekėti: Jau ji liko ant rugienių šiaudų Ds.
be galvõs lìkti netekti proto.
be kélnių lìkti nusigyventi: Daugiau išleisdamas, nekai paimdamas, liksì be kélnių Sb.
be rañkų lìkti Erž jausti didelį rankų nuovargį: Mintuvai sunkūs, tai likau suvis be rankų po mynimui Ml.
bóba lìkti javus kertant, paskutiniam baigti: Jis liko boba, tai jam vienas šnapsas daugiau! Gs.
bùvę ir neblìkę! sakoma kam užsispyrus padaryti ką negalima: Buvę ir neblikę! – bene tu ką padarysi anam Brs. čia šnẽkant, čia liẽkant sakoma, kai norima, kad apie kalbamą dalyką niekas nežinotų Ds. gývas lìkęs; gývu garù lìkęs Tl labai, žūtbūt norintis ką padaryti, turintis didelį palinkimą į ką: Gývas lìkęs, gyvà lìkusi nori ką padaryti Kv. Gyva lìkusi į gaspadines norio eiti J. Ant kamedijų, ant visokių štukų – gyvas likęs Plt.
lìk sveĩkas sakoma atsisveikinant: Liki sveika, uošvužėle, laikykies sau dukružėlę JV296. Na, vyručiai, likite sveiki! V.Krėv. Liksi sveika, uošvužė, daugiaus nesugrįšiu JV304. Liki sau sveika, jaunoji mergelė JD576. nė̃ lìko, nė̃ reĩk apie niekų šneką: Nušnekėjo nė lìko, nė reĩk Vl. per niẽką lìkti nueiti niekais: Visi prašymai, visi maldavimai, visi prižadai par nieką liko Blv.
pasãkė [ir] neblìko Als; S.Dauk niekų kalba!: Nu tatai, pasakė – nebliko! – šis sakąs: – nepakelsi katilo su vandeniu! Plt.
šlapiài vietài lìkti (iš ko) būti visiškai sunaikintam: Kai rytoj visi suvažiuos, tai kad duos – tai iš tų žandarų tik šlapia vieta liks .
vìlnoms ver̃pt lìkti neištekėti: Kurio merga neina už berno, tai, atgalio važiuojant, reikia vartai ažkelt ir kuoleliu ažkišt – to merga liks vilnom verpt Klt.
\ likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; perlikti; pralikti; prilikti; sulikti; užlikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • likti — li̇̀kti vksm. Ką̃ veikei̇̃ vienas namiẽ li̇̀kęs? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinis — likti̇̀nis 2, likti̇̀nė bdv. Likti̇̀nė taršà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinė — likti̇̀nis 2, likti̇̀nė bdv. Likti̇̀nė taršà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinis — liktìnis, ė adj. (2) 1. nepašalintas, neišnykęs, likęs: Liktìniai reiškiniai (bakteriurija, leukocitai šlapime) neretai gali likti gana ilgą laiką rš. Nedideli liktiniai pūliniai pilvo ertmėje neretai rezorbuojasi be pėdsakų rš. 2. likęs po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liktinis — likti̇̀nis 1 dkt. Likti̇̀nis eili̇̀nis, pùskarininkis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinis — likti̇̀nis, likti̇̀nė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinė — likti̇̀nis, likti̇̀nė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • liktinė — liktìnė (la. liktenis) sf. (2); A1886,155, liktynė likimas: Tokia jau jo buvo šios žemės liktìnė Jnšk. Jis kovojo su pačia liktine rš. Sugautas suslys pasiduoda savo liktynei ir pamilsta savo poną Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liktis — 2 ×liktìs (vok. Licht) sf. (4, 2) 1. žvakė: Šita liktìs skalsiai dega KII306. Kūdikis griebė lìkties KI564. Dumčiuks jo … skarbus sergėt tur, penkias liktìs užsidegęs K.Donel. Dešimtį lìkčių žibinau, ik bernelį pažinau JD685. Vienu vakaru… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvienėti — intr. NdŽ 1. NdŽ likti bent kiek vienam, vienišam, atsiskirti: Apvienėjęs, vienas sau esąs, atsišalinęs, atsiskyręs LL131. 2. likti apleistam, nuošaliam, ištuštėti: Dabar šie mūrai tušti ir apvienėję, nes nuo didžiojo karo metų maldininkų juose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”